AnvändarvillkorAllmänna villkor

- Bilder med naket/droger/stötande material är ej tillåtet.
- Du får ej "hotlinka" bilder (bakgrund, header etc)
- Du äger upphovsrätt för de bilder du laddar upp
- Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp
- PixelTopic får utan inskränkningar visa, ändra, sprida samt radera uppladdade bilder
- Du är över 18 år eller har målsmans tillstånd att använda tjänsten

Det finstilta

PixelTopic lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

Användaren är själv ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Användaren erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Användaren ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Användarens användaridentitet och lösenord till Tjänsten.

Användaren är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Användaren lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Användaren lagrar på PixelTopic:s servrar.

Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och PixelTopics vid var tid gällande instruktioner. Användaren äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv.

PixelTopic lämnar ingen garanti av vad slag det må vara att Innehållet eller Tjänsten svarar mot Användarens behov eller att Innehållet kan användas utan störningar eller fel.

Om anspråk riktas mot PixelTopic eller talan förs mot PixelTopic på grund av Användarens användning av Tjänsten, åtar sig Användaren att hålla PixelTopic skadeslöst för all skada som PixelTopic åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Användaren inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av PixelTopic om framförda anspråk eller att talan har väckts mot PixelTopic, dels att Användaren har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

PixelTopic ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. PixelTopic ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. PixelTopic kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol.